Farideh Cadot AssociƩs, Paris (FR) (faridehcadot.com)
Galerie Nouvelles Images, The Hague (NL) (nouvellesimages.nl)
Galerie Parrotta Contemporary Art, Stuttgart (DE) (www.parrotta.de)
Hidde van Seggelen Gallery, London (UK) (hiddevanseggelen.com)
Tallieu Art Office, Brussels (BE) (www.artoffice.be)
Galerie Triangle Bleu, Stavelot (BE) (trianglebleu.be)